FOTOMINER

VMG Visual Minerals Gràfics

ÍNDEX jaciments

JACIMENTS - Llistat general de jaciments i localitats per ordre alfabètic.

-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-

ROQUES

Índex minerals

MINERALS - Llistat general de minerals per ordre alfabètic.

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Pàgines de minerals classificats pels elements químics que contenen - Taula periódica

ROQUES Pàgina actual.

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Mostres fotogràfiques Amb mostres fotogràfiques.Pàgines de roques amb mostres fotogràfiques, segons jaciment.

En cursiva: Sinónims.

A

B

C

D

 1. ACONDRITA

 2. ADAMEL.LITA

 3. AGLOMERAT

 4. AGMATITA

 5. ALASKITA

 6. ALBERTITA

 7. ALNOÏTA

 8. AMFIBOLITA

 9. ANDESITA

 10. ANDESITA BASÀLTICA

 11. ANDESITA TRAQUI-BASÀLTICA

 12. ANDESITOIDE

 13. ANGRITA

 14. ANORTOSITA

 15. ANORTOSITA FOÏDÍFERA

 16. ANORTOSITA QUARSÍFERA

 17. ANORTOSITOIDE

 18. ANTIPERTITA

 19. ANTRACITA

 20. ARCOSA

 21. ARCOSA LÍTICA

 22. ARENA

 23. ARENITA

 24. ARENITA QUARSOSA

 25. ARGILA

 26. ARGILITA

 27. ARGILITA TUFIDICA

 28. ASFALT

 29. ATAXITA

 30. ATZABEJA

 31. AUBRITA

 32. AUXITA

 1. BASALT

 2. BASALTOIDE

 3. BASANITA

 4. BASANITA FONOLITICA

 5. BASANITA LEUCITÍTICA

 6. BASANITA NEFELÍNICA

 7. BENMOREÏTA

 8. BIOMICRITA

 9. BIOSPARITA

 10. BRETXA

 11. BRETXA PIROCLÀSTICA

 12. BRETXA TUFIDICA

 13. BRONZITITA

 1. CALÇ HIDRÀULICA

 2. CALCARENITA

 3. CALCÀRIA

 4. CALCILUTITA

 5. CALCIOCARBONATITA

 6. CALCIRUDITA

 7. CALCISILTITA

 8. CALCOPELITA

 9. CALISSA

 10. CALISSA HIDRÀULICA

 11. CANCALITA

 12. CARBÓ

 13. CARBÓ BITUMINÓS

 14. CARBONATITA

 15. CEDRICITA

 16. CHASSIGNITA

 17. CLINOPIROXENITA

 18. CLINOPIROXENITA OLIVÍNICA

 19. COMPTONITA

 20. CONDRITA

 21. CONGLOMERAT

 22. CONGLOMERAT TUFÍDIC

 23. COPPAELITA

 24. CORNIANA

 25. CORNIANA CALCOPELÍTICA

 26. CORNIANA CALCOSILICATADA

 27. CORNIANA PELÍTICA

 28. CORNIANA QUARSOFELDSPÀTICA

 29. CORNIANA ULTRAMÀFICA

 30. CORNUBIANITA

 1. DACITA

 2. DACITOIDE

 3. DIOGENITA

 4. DIORITA

 5. DIORITA FOÏDÍFERA

 6. DIORITA NEFELÍNICA

 7. DIORITA QUARSÍFERA

 8. DIORITOIDE

 9. DIORITOIDE FOÍDIC

 10. DOLOMIA

 11. DUNITA

E

F

G

H

 1. ECLOGITA

 2. ESPESSARTITA

 3. ESQUIST

 4. ESQUIST BLAU

 5. ESQUIST CALCÀRI

 6. ESQUIST PIGALLAT

 7. ESSEXITA

 8. ESTROMATITA

 9. EUCRITA

 10. EVAPORITA

 1. FERGUSITA

 2. FERROCARBONATITA

 3. FIL.LITA

 4. FIL.LITA PIGALLADA

 5. FITZROYITA

 6. FLEBITA

 7. FLINT

 8. FOIDITA

 9. FOIDITA BASANÍTICA

 10. FOIDITA FONOLITICA

 11. FOIDITA TEFRÍTICA

 12. FOIDITOIDE

 13. FOIDOLITA

 14. FOIDOSIENITA

 15. FOIDOMONZODIORITA

 16. FOIDOMONZOGABRE

 17. FOITITA

 18. FONOLITA

 19. FONOLITA LEUCITÍTICA

 20. FONOLITA TEFRÍTICA

 21. FONOLITOIDE

 22. FONOTEFRITA

 23. FORTUNITA

 1. GABRE

 2. GABRE CLINOPIROXÊNIC

 3. GABRE FOÍDIC

 4. GABRE FOÏDÍFER

 5. GABRE HORNBLÈNDIC

 6. GABRE OLIVÍNIC

 7. GABRE ORTOPIROXÈNIC

 8. GABRE QUARSÍFER

 9. GABROIDE

 10. GABRONORITA

 11. GABRONORITA OLIVÍNICA

 12. GAIETA

 13. GNEIS

 14. GNEIS ANFIBÓLIC

 15. GNEIS PELÍTIC

 16. GNEIS ULTRAMÀFIC

 17. GRANIT

 18. GRANIT ALCALIFELDSPÀTIC

 19. GRANITOÍDE

 20. GRANITOÍDE QUARSÍFER

 21. GRANODIORITA

 22. GRANULITA

 23. GRAUVACA

 24. GRAUVACA ARCÓSICA

 25. GRAUVACA LÍTICA

 26. GRAUVACA QUARSOSA

 27. GRAUWACA

 28. GRAVA

 29. GRES

 30. GRES TUFÍDIC

 31. GUIX

 1. HARZGURGITA

 2. HAWAIÏTA

 3. HEXAEDRITA

 4. HORNBLENDITA

 5. HORNBLENDITA PIROXÈNICA

 6. HORNBLENDITA PIROXENICO-OLIVÍNICA

 7. HOWARDITA

 8. HULLA

I

J

K

L

 1. IGNIMBRITA

 2. IJOLITA

 1. JUINILLITA

 
 1. KATUNGITA

 2. KERSANTITA

 3. KIMBERLITA

 1. LAMPROÏTA

 2. LAMPRÓFIR

 3. LAPIL.LI

 4. LATITA

 5. LATITA FOÏDÍFERA

 6. LATITA QUARSÍFERA

 7. LAVA

 8. LEUCITITA

 9. LEUCITITA TEFRITICA

 10. LEUCITITA FONOLITICA

 11. LEUCITOLITA

 12. LHERSOLITA

 13. LIGNIT

 14. LIMOLITA

 15. LIMOLITA TUFIDICA

 16. LIPARITA

 17. LITARENITA

 18. LITARENITA ARCÓSICA

 19. LLIM

 20. LODRANITA

 21. LUTITA

M

N

O

P

 1. MADUPITA

 2. MAFURITA

 3. MAGNESIOCARBONATITA

 4. MAMILITA

 5. MARBRE

 6. MELILITITA

 7. MELILITITA OLIVÍNICA

 8. MELILITOLITA

 9. MELILITOLITA OLIVÍNICA

 10. MELILITOLITA PIROXÈNICA

 11. MESOPERTITA

 12. MESOSIDERIT

 13. METAANTRACITA

 14. METAPSAMITA

 15. METAARCOSA

 16. METABASALT

 17. METABASITA

 18. METAGRANIT

 19. METAGRANITOÍDE

 20. METAGRAUVACA

 21. METAGRAUWACA

 22. METAPELITA

 23. METAPERIDOTITA

 24. METAPÓRFIR

 25. MICRITA

 26. MIGMATITA

 27. MINETTE

 28. MOCHIQUITA

 29. MONZODIORITA

 30. MONZODIORITA FOÍDICA

 31. MONZODIORITA FOÏDÍFERA

 32. MONZODIORITA NEFELÍNICA

 33. MONZODIORITA QUARSÍFERA

 34. MONZOGABRE

 35. MONZOGABRE FOÍDIC

 36. MONZOGABRE FOÏDÍFER

 37. MONZOGABRE NEFELÍNIC

 38. MONZOGABRE QUARSÍFER

 39. MONZOGRANIT

 40. MONZONITA

 41. MONZONITA FOÏDÍFERA

 42. MONZONITA QUARSÍFERA

 43. MONZOSIENITA FOÍDICA

 44. MONZOSIENITA LEUCÍTICA

 45. MONZOSIENITA NEFELÍNICA

 46. MUGEARITA

 1. NAKHLITA

 2. NATROCARBONATITA

 3. NEBULITA

 4. NEFELINOLITA

 5. NORITA

 6. NORITA CLINOPROXÈNICA

 7. NORITA OLIVÍNICA

 8. NOSEANOLITA

 1. OBSIDIANA

 2. OCTAEDRITA

 3. ORENDITA

 4. ORTOAMFIBOLITA

 5. ORTOGNEIS

 6. ORTOPIROXENITA

 7. ORTOPIROXENITA OLIVÍNICA

 1. PAL.LASITA
 2. PARAGNEIS
 3. PARAAMFIBOLITA
 4. PEDERNAL
 5. PEGMATITA
 6. PEGMATITITA
 7. PELITA
 8. PERIDOTITA
 9. PERIDOTITA HORNBLÈNDICA
 10. PERIDOTITA HORNBLÈNDICO-OLIVÍNICA
 11. PERIDOTITA HORNBLÈNDICA PIROXÈNICA
 12. PERIDOTITA MELILITÍFERA
 13. PERIDOTITA OLIVÍNICA
 14. PERIDOTITA OLIVÍNICA PIROXÈNICA
 15. PERIDOTITA PIROXÈNICA
 16. PERIDOTITA PIROXÈNICA OLIVÍNICA
 17. PERTITA
 18. PETROLI
 19. PICROBASALT
 20. PIROXENITA
 21. PIROXENITA CLASIOPLASÍFERA
 22. PIROXENITA-HORNBLÈNDICA
 23. PIROXENITA-HORNBLENDITA
 24. PIROXENITA MELILITÍFERA
 25. PISSARRA
 26. PISSARRA PIGALLADA
 27. POLZENITA
 28. PÒRFIR
 29. PÒRFIR GRANÍTIC
 30. PÒRFIR SIENÍTIC
 31. PSAMMITA
 32. PSEFITA
 33. PTIGMATITA
 34. PUMITA

Q

R

S

T

 1. QUARS PEDERNAL

 2. QUARSITA

 3. QUARSOGABRE

 4. QUARSOLITA

 5. QUARSOMONZONITA

 1. RIODACITA

 2. RIOLITA

 3. RIOLITA ALCALIFELDSPÀTICA

 4. RIOLITA ALCALINA

 5. RIOLITOIDE

 6. RUDITA

 1. SAL GEMA

 2. SANNAITA

 3. SCHLIEREN

 4. SCHOLLEN

 5. SHERGOTTITA

 6. SHONKINITA

 7. SHOSHONITA

 8. SERPENTINITA

 9. SIDERIT

 10. SIDERÓFIR

 11. SIDERÓLIT

 12. SIENITA

 13. SIENITA ALCALIFELDSPÀTICA

 14. SIENITA ALCALIFELDSPÀTICA FOÏDÍFERA

 15. SIENITA ALCALIFELDSPÀTICA QUARSÍFERA

 16. SIENITA FOÍDICA

 17. SIENITA FOÏDÍFERA

 18. SIENITA NEFELÍNICA

 19. SIENITA QUARSÍFERA

 20. SIENITOÍDE

 21. SIENITOÍDE FOÍDIC

 22. SIENOGRANIT

 23. SÍLEX

 24. SÍLEX MOLAR

 25. SÍLEX NECTIC

 26. SÍLEX PIROMAC

 27. SILEXITA

 28. SODALITOLITA

 29. SORRA

 30. SUBARCOSA

 31. SUBLITARENITA

 1. TALCOSQUIST

 2. TECTITA

 3. TEFRITA

 4. TEFRITA FONOLÌTICA

 5. TEFRITA LEUCITÍTICA

 6. TETRIFONOLITA

 7. TEFRITOIDE

 8. TONALITA

 9. TORBA

 10. TOVA

 11. TOVA CINERÍTICA

 12. TOVA DE LAPIL.LI

 13. TRAQUIANDESITA

 14. TRAQUIANDESITA BASÀLTICA

 15. TRAQUIBASALT

 16. TRAQUIBASALT POTÀSSIC

 17. TRAQUIDACITA

 18. TRAQUITA

 19. TRAQUITA ALCALIFELDSPÀTICA

 20. TRAQUITA ALCALIFELDSPÀTICA FOÏDÍFERA

 21. TRAQUITA ALCALIFELDSPÀTICA QUARSÍFERA

 22. TRAQUITA FOÏDÍFERA

 23. TRAQUITA QUARSÍFERA

 24. TRAQUITOIDE

 25. TROCTOLITA

 

U

V

W

X

 1. ULTRAMAFITITA

 2. UREILITA

 1. VENANZITA

 2. VERD ANTIC

 3. VERITA

 4. VOGESITA

 1. WEBSTERITA

 2. WEBSTERITA OLIVÍNICA

 3. WEHRLITA

 4. WOLGIDITA

 5. WYOMINGITA

 1. XOIXONITA

Y

Z

   
 

 

   

REFERÉNCIES

 • Autors::

 • Bibliogràfia:

  • Petrologia de les roques metamórfiques.Montserrat Liesa Torre Marín, Gemma Alías López.Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geológica. Ed. Univesitat de Barcelona.

 • Museus:

 • Webs:

  • http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=4

  • http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/1321/1/212.pdf

Principi de pàginaVMG - © 1995-2006 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.