FOTOMINER

PORTADA

INICI / INICIO


VMG - Visual Minerals Gràfics - Portada
FTMINER
Col.lecció Visual Minerals Gràfics - Colección Visual Minerals Gráfics
© 1995 - 2018. Ll. García
  AVÍS LEGAL / AVISO LEGAL  

En aplicació del R.G.P.D. i en compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 de l'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), informem de les dades identificatives personals i de contacte,  :
En aplicación del R.G.P.D. y en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002 del 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), informamos de los datos identificativos personales y de contacto. :

    

DENOMINACIÓ SOCIAL / DENOMINACIÓN SOCIAL:
FOTOMINER
DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL: 
Carrer  Feliu Casanova, 11. 08028. Barcelona.
NIF:
37673071Z
TELÈFON / TELÉFONO:
675035531
E-Mail:
fotominervmg@hotmail.com
Lloc Web / Sitio Web:
www.fotominer.com- CONDICIONS / CONDICIONES:


Aquest lloc web i el seu contingut han estat creats pel titular del mateix, Ll. García, amb caràcter exclusivament informatiu i divulgatiu per a ús personal dels usuaris.
Este sitio web y su contenido han sido creados por el titular del mismo, Ll. García, con carácter exclusivamente informativo y divulgativo para uso personal de los usuarios.


Aquest lloc web és personal, sense caràcter comercial ni lucratiu, ni exerceix cap activitat econòmica, ni està adscrit, ni és pertinença de cap empresa,
Este sitio web es personal, sin carácter comercial ni lucrativo, ni ejerce ninguna actividad económica, ni está adscrito, ni es pertenencia de ninguna empresa,


Amb aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els usuaris.
Con este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre el sitio web y los usuarios.


Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions:
Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones:

- L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
- El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.

- L'accés de qualsevol usuari a aquest lloc web no suposa cap tipus de relació comercial, ni qualsevol altra relació entre el titular i l'usuari.
- El acceso de cualquier usuario a este sitio web no supone ningún tipo de relación comercial, ni cualquier otra relación entre el titular y el usuario.

- L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i/o termes d'ús contingudes en ell.
- El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y/o términos de uso contenidos en el.

- Fotominer.com i els seus propietaris no es fan responsables del mal ús, ni de cap altre ús o utilització, de les dades i informacions contingudes i facilitades en aquest lloc web, per part de terceres persones ni de cap altra part, ni de cap contratemps i/o circumstàncies que poguessin concórrer-los.
- Fotominer.com y sus propietarios no se hacen responsables del mal uso, ni de ninguno otro uso o utilización, de los datos e informaciones contenidas y facilitadas en este sitio web, por parte de terceras personas ni de ninguna otra parte, ni de ningún contratiempo y/o circunstancias que pudieran concurrirlos.

- CONTINGUT / CONTENIDO :


Els continguts en aquest lloc web són merament de temàtica mineralogista.
Los contenidos en este sitio web son meramente de temática mineralogista.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser exacta, ni concisa, i/o també pot estar incompleta.
La información contenida en este sitio web puede no ser exacta, ni concisa, y/o también puede estar incompleta.

Tota l'obra continguda en aquest lloc web té reservat els drets d'autor, estant el contingut de l'obra subjecte a una llicència de Creative Comons
Toda la obra contenida en este sitio web tiene reservado los derechos de autor, estando el contenido de la obra sujeto a una licencia de Creative Comons

El titular d'aquest lloc web pot canviar, variar, modificar, anul·lar, actualitzar i/o qualsevol altra acció sobre les dades contingudes, sense tenir cap obligació de previs avisos als usuaris.
El titular del sitio web puede cambiar, variar, modificar, anular, actualizar y/o cualquier otra acción  sobre los datos contenidos, sin tener ninguna obligación de avisos previos a los usuarios.

 

Aquest lloc web no recapta dades dels usuaris que accedeixin a ell, ni conté formularis per recollir dades d'usuaris.

Este sitio web no recaba datos de los usuarios que accedan a él, ni contiene formularios para recoger datos de usuarios.

Els logos continguts en aquest lloc web, pertanyen al titular del mateix, exceptuant el que pertany a CC (Creative Comons).
Los logos contenidos en este sitio web, pertenecen al titular del mismo, exceptuando el que pertenece a CC (Creative Comons).

 

En el cas que en fotominer.com es disposessin links (enllaços) o vincles cap a altres llocs d'Internet, fotominer no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas fotominer assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud, fiabilitat, validesa, veracitat, ni cap altra, de qualsevol material o informació continguda al capdavant d'aquests vincles o altres llocs d'Internet. La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà ni suposa cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades ni als seus llocs web.

En el supuesto de que en fotominer.com se dispusieran links (enlaces) o vínculos hacia otros lugares de Internet, fotominer no ejerce ningún tipo de control sobre estos lugares y contenidos. En ningún caso fotominer asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, exactitud, fiabilidad, validez, veracidad, ni ninguna otra, de cualquier material o información contenida al frente de estos vínculos u otros lugares de Internet. La inclusión de estas conexiones externas no implicará ni supone ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas ni a sus sitios web.

 

 

 

 

By Lidia & Sandra
        
VMG - © 1999 -  2018 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic.

Creative Commons LicenseEl contingut de  l'obrra està subjecte a una Llicència Creative Comons

- FOTOMINER és un web personal, exclusivament divulgatiu, no conté cap tipus de publicitat, ni pròpia ni de tercers, ni es dedica a la venda o una altra forma de comercialització. Tampoc rep cap tipus de subvenció, ni pública ni privada, ni donacions per part de ningú, sigui de persones com d'entitats.

- FOTOMINER es un web personal, exclusivamente divulgativo, no contiene ningún tipo de publicidad, ni propia ni de terceros, ni se dedica a la venta u otra forma de comercialización. Tampoco recibe ningún tipo de subvención, ni pública ni privada, ni donaciones por parte de nadie, sea de personas cómo de entidades.

 

 

http://fotominer.com, web creada i dissenyada per Ll.García.1995/2018.  

FTMINERBàsic
Versió reduïda / Versión reducida.
En fase d'adaptació al web.
Des de Abril de 1999.

________________________________________

GALERÍES DE MINERALS

________________________________________

Mineralogía
Sistemàtica

________________________________________

 
Col.leccionistes  EN RENOVACIÓ

________________________________________

 
Recopilació personal de l'obra fotogràfica de diversos autors col.laboradors en FOTOMINER.
EN RENOVACIÓ

________________________________________

 
Pàgines de fotos de minerals segons referéncia de localització.

________________________________________

 
eMails :

fotominervmg@hotmail.com

 

Visualminer@gmail.com

________________________________________

 
ENLLAÇOS INTERESANTS
/ ENLACES / LINKS:
 
FOTOMINERBLOGGER
HANDBOOK OF MINERALOGY
MINDAT
MTI
WEBMINERAL

________________________________________

 

FOTOMINERBàsic inclou també en molts

casos el nom dels jaciments expressats en la seva llengua local.

 

FOTOMINERBásic incluye tambíen en muchos

casos el nombre de los jacimientos expresados en su lengua local.

 

Aquest web ha estat disenyat per una resolució

de 1200 x 800, color de 32 bits y 96 ppp.

 
Este web ha sido diseñado para una resolución
de 1200 x 800, color de 32 bits y 96 ppp.
Maig 2018

Actualitzat: Agost 2021

___________________________________

_____

Logos de Fotominer / Logos de Fotominer

 

FTMINER

 


Jaciments
Mostres minerals / Muestras minerales